Contest Edu #1 - Xâu phân biệt

View as PDF

Submit solution


Points: 0.50
Time limit: 2.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho xâu ~S~ có độ dài ~n \ (n \leq 10^4)~ chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường. Một xâu con của ~S~ là một chuỗi các ký tự liên tiếp trong ~S~.

Hai xâu ~A~ và ~B~ được cho là riêng biệt nếu tồn tại bất kỳ vị trí ~i~ sao cho ~A_i \neq B_i \ (1 \leq i \leq n)~.

Yêu cầu

Đếm số lượng xâu con đôi một riêng biệt của ~S~.

Dữ liệu

  • Dòng thứ nhất gồm số nguyên dương ~n \ (n \leq 10^4)~.
  • Dòng thứ hai gồm một xâu ~S~ có độ dài ~n~.

Kết quả

Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ

Sample Input 1
4
baab
Sample Output 1
8
Giải thích

Với xâu S = baab, các xâu con đôi một riêng biệt có thể tạo ra là: "b", "a", "ba", "aa", "ab", "baa", "aab", "baab".

Sample Input 2
10
abcxyzabbc
Sample Output 2
49

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.