Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
is_edu2h Contest Edu #2 - Đồ thị lộn xộn Contest 1.00 50.0% 2
is_edu2g Contest Edu #2 - Tuỳ bạn Contest 1.00 20.0% 3
is_edu2f Contest Edu #2 - Cuộc thi hát Contest 1.00 15.4% 2
is_edu2e Contest Edu #2 - Giảm thiểu chi phí Contest 1.00 30.0% 3
is_edu2d Contest Edu #2 - Tập thể dục Contest 1.00 22.7% 4
is_edu2c Contest Edu #2 - System Contest 1.00 20.0% 2
is_edu2b Contest Edu #2 - Chuyện trong phòng thi Contest 1.00 18.6% 7
is_edu2a Contest Edu #2 - Loại bỏ Contest 1.00 52.2% 11
is_max_xor Contest Edu #1 - Tổng lớn nhất Chưa phân loại 0.50 12.5% 3
is_tail Contest Edu #1 - So sánh đuôi Chưa phân loại 0.50 66.7% 3
is_satisfactory Contest Edu #1 - Xâu ưng ý Chưa phân loại 0.50 33.3% 1
is_distinct_string Contest Edu #1 - Xâu phân biệt Chưa phân loại 0.50 30.4% 7
is_fibonacci Contest Edu #1 - Fibonacci Chưa phân loại 0.50 16.7% 2
is_copy Contest Edu #1 - Copy Chưa phân loại 0.50 38.5% 4
is_baby_string Contest Edu #1 - Baby String Chưa phân loại 0.50 41.7% 5
is_string_comp Contest Edu #1 - So sánh xâu Chưa phân loại 0.50 21.7% 4
is_palindrome Contest Edu #1 - Xâu đối xứng Chưa phân loại 0.50 19.4% 6
is_dna Contest Edu #1 - DNA Chưa phân loại 0.50 11.4% 6
is_radar Contest Edu #1 - Radar biển Chưa phân loại 0.50 49.0% 21
is_c1_f TGB Contest 1 - Decrease XOR Contest 1.00 9.1% 2
is_c1_e TGB Contest 1 - Jelly Bear Contest 1.00 27.9% 5
is_c1_d TGB Contest 1 - CSC Contest 1.00 6.9% 13
is_c1_c TGB Contest 1 - Tỉa cây Contest 1.00 29.3% 22
is_c1_b TGB Contest 1 - Sắp xếp sách Contest 1.00 44.4% 45
is_c1_a TGB Contest 1 - Đếm bit Chưa phân loại 1.00 55.4% 57
sum Tổng Chưa phân loại 1.00 37.2% 16
waifu Waifu Chưa phân loại 0.50 5.9% 1
demday Đếm dãy Chưa phân loại 0.50 50.0% 5
dayuoc Dãy ước Chưa phân loại 0.50 23.1% 5
nearchar Ký tự gần nhất Chưa phân loại 0.50 25.0% 6
fool FOOLISH Chưa phân loại 1.00 0.0% 0
square Số chính phương Chưa phân loại 0.50 8.1% 3
doll Búp bê Matryoshka Chưa phân loại 0.50 2.2% 1
gao Siêu nhân Gao Chưa phân loại 0.50 3.2% 1
cardgame Bộ bài Chưa phân loại 0.50 0.0% 0
aplusb A plus B Chưa phân loại 10.00 68.3% 38