Contest Edu #1 - Tổng lớn nhất

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50
Time limit: 2.0s
Memory limit: 1024M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho một bảng ~A~ gồm ~M \times N~ phần tử, mỗi phần tử đều là giá trị không âm bé hơn ~2^{12}~.

Yêu cầu

Tìm một hình chữ nhật con của bảng ~A~ sao cho tổng XOR của các phần tử trong mảng là lớn nhất.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương ~M, N \ (M, N \leq 300)~.
  • ~M~ dòng tiếp theo, chứa ~N~ số nguyên không âm là giá trị của bảng ~A \ (0 \leq A[i][j] \leq 2^{12})~.

Kết quả

Một dòng duy nhất chứa đáp án là yêu cầu của bài toán.

Ví dụ

Sample Input
2 2
1 2
3 8
Sample Output
11
Giải thích

Hình chữ nhật con có góc trái trên là ~(2,1)~ và góc phải dưới là ~(2,2)~.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.